Jöfn meðferð

Þann 1. september 2018 taka gildi lög um jafna meðferð á vinnumarkaði og lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Markmið laganna er að vinna gegn mismunun og koma á og viðhalda jafnri meðferð einstaklinga, á öllum sviðum samfélagsins innan og utan vinnumarkaðar.

Jöfn meðferð á vinnumarkaði
Samkvæmt lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði skulu atvinnurekendur m.a.:

  • vinna markvist að jafnri meðferð á vinnumarkaði og innan fyrirtækis síns,
  • gæta að því að mismunun eigi sér ekki stað við starfsauglýsingar og ráðningar. Sama gildir um stöðuhækkun, stöðubreytingu, endurmenntun, símenntun, starfsþjálfun, námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstæður og önnur starfskjör starfsmanna,
  • ganga úr skugga um að starfsmenn sem sinna sömu eða jafnverðmætum störfum fái sömu laun og önnur kjör,
  • gera viðeigandi ráðstafanir til að gera fötluðum einstaklingi eða einstaklingi með skerta starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá þjálfun,
  • gæta þess að ganga ekki lengra en nauðsynlegt er við að beita mismunandi meðferð vegna aldurs þegar fyrir slíkri meðferð eru færð málefnaleg rök sem helgast af lögmæti markmiði,
  • gæta þess að starfsmenn þurfi ekki að líða fyrir það t.d. með uppsögn að hafa kvartað undan eða kært mismunun eða krafist leiðréttingar vegna mismununar.

Frávik
Mismunandi meðferð getur verið réttlætanleg ef hún byggist á eðli viðkomandi starfsemi eða því samhengi sem til staðar er þar sem starfsemin fer fram, enda hafi kröfur um slíka starfstengda eiginleika lögmætan tilgang og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur. Á þessum grundvelli geta atvinnurekendur t.d. sett reglur um hámarksaldur í ákveðin líkamlega erfið störf hjá sér.

Bann við mismunun í sölu- og markaðsskyni
Í lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna er ákvæði þess efnis að við auglýsingu á vöru og þjónustu skuli þess gætt að auglýsingin sé ekki einstaklingum af tilteknum kynþætti eða þjóðernisuppruna til minnkunar eða lítilsvirðingar eða hún stríði á nokkurn hátt gegn jafnri meðferð vegna kynþáttar og þjóðernisuppruna.

Enn fremur er skv. lögunum óheimilt að mismuna fólki á grundvelli kynþáttar eða þjóðernisuppruna við kaup eða aðgang að vöru og þjónustu. Undantekning er gerð í tilviki sérstakra tímabundinna aðgerða sem ætlað er að bæta stöðu einstaklinga á þeim sviðum þar sem á þá hallar í því skyni að stuðla að jafnri meðferð.

Brot á lögunum varðar sektum og geta jafnframt leitt til skaðabótaskyldu vegna þess fjártjóns og miska sem tjónþoli verður fyrir.

Síðast uppfært: Júlí 2018

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hjálpaðu okkur að bæta vefinn með því að gefa þitt álit á efni hans.